Dickinson,NorthDakota from Dakota Survey by Karen Halverson

Dickinson,NorthDakota from Dakota Survey by Karen Halverson